Secret Ortho – polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów w związku z udzielaniem usług stomatologicznych Secret Ortho oraz udzielonymi zgodami dodatkowymi.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Kulik & Szewczyk Sp.j. ul. Katowicka 81E lok. 111, 61-131 Poznań

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem info@secretortho.pl, bądź bezpośrednio w placówce administratora danych.

Pozyskiwanie danych

Dane pozyskiwane są poprzez kontakt bezpośredni podczas rejestracji w placówce leczniczej – droga telefoniczna, e-mailowa, osobiście. W ograniczonym zakresie pozyskiwane są na podstawie umowy współpracy oraz poprzez formularz kontaktu na stronie

Zakres pozyskiwanych danych osobowych

Etap rejestracji wizyty: imię, nazwisko, numer telefonu/e-mail. Etap rejestracji w dniu wizyty (bezpośrednio przed wizytą): imię, nazwisko, nr PESEL/ data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), płeć, adres zamieszkania, dokumentacja medyczna związana ze zdrowiem pacjenta.

Cele przetwarzania danych osobowych

6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – ustalenie, potwierdzenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia medycznego. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – celem przetwarzania danych w placówce leczniczej jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – realizacja prawa pacjenta związana np. z pozyskiwaniem i archiwizacją oświadczeń, w których pacjent upoważnia inne osoby do pozyskiwania informacji odnośnie jego stanu zdrowia bądź odbioru dokumentacji medycznej. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako prawnie uzasadniony interes administratora przejawiający się opieką na gruncie obsługowym pacjenta, zarządzaniem wizytami (grafiki) – pozyskiwany kontakt telefoniczny/e-mail celem rezerwacji, potwierdzenia, odwołania wizyty, jak również przekazywanie informacji około wizytowych i wszelkiego rodzaju zapytania odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta po zabiegu. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako prawnie uzasadniony interes administratora, który związany jest z dochodzeniem roszczeń, jak również obroną wszelkich naszych praw. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – prowadzenie KPiR, jak również spoczywające na administratorze obowiązki podatkowe (wystawianie rachunków, faktur) wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przesyłanie korespondencji, takich jak informacje o akcjach profilaktyki jamy ustnej, przesłanie planu leczenia, etc.

Udostępnianie danych

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobligowani do dbania o poufność pobieranych danych osobowych zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak również infrastruktury informatycznej. Dane osobowe mogą być przekazywane poniższym odbiorcom:

  • podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
  • podmiotom współpracującym z podmiotem leczniczym w zakresie świadczonych usług medycznych,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, m.in.: usługi informatyczne, firmy dokonujące cykliczne badania urządzeń RTG,
  • dostawcom usług prawnych i doradczych współpracującym z Kulik & Szewczyk Sp.j.,
  • osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwaniu informacji o stanie jego zdrowia

Dane osobowe nie są przekazywane poza Unię Europejską.

Przechowywanie danych

Zgodnie z obowiązującym prawem dokumentację medyczną pacjenta jesteśmy zobligowani przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Wszelkie dane osobowe, które przetwarzane są na potrzeby rachunkowości, rozliczeń podatkowych przechowywane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych wówczas dane te przetwarzane są od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych terminów dane osobowe są usuwane.

Obowiązek podania danych osobowych

Korzystanie z usług stomatologicznych prowadzonych przez spółkę Kulik & Szewczyk Sp.j. jest dobrowolne. Jako podmiot leczniczy jesteśmy jednak, zgodnie z obowiązującym prawem, zobligowani do prowadzenia dokumentacji medycznej, która ujmuje oznaczenie tożsamości pacjenta wraz z jego danymi osobowymi. W związku z powyższym niepodanie danych osobowych może skutkować odmową rejestracji wizyty, tym samym udzielenia świadczenia medycznego. Ta sama sytuacja dotyczy również danych osobowych pacjenta przetwarzanych w związku z obowiązkiem podatkowym, ewidencyjnym (rachunkowym), tj. brak możliwości wystawienia faktury/imiennego rachunku. Dane, które pozyskujemy dobrowolnie to adres e-mail oraz numer telefonu. Ich niepodanie nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia medycznego, natomiast administrator nie ma możliwości: przesłania wiadomości przypominającej o wizycie, przesłania planu leczenia, możliwości wysłania zdjęć radiologicznych (brak e-mail w bazie), etc. Pacjent ma możliwość w każdym momencie prawo do odwołania wyrażonej zgody dodatkowej. Wystarczy osobista dyspozycja w placówce bądź kontakt e-mail z pkt.2

Przysługujące prawa

Administrator zapewnia prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt na adres: info@secretortho.pl, bądź bezpośrednio w placówce. Dodatkowo informujemy, że każdemu pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ochrony danych osobowych do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

Polityka COOKIES

Strona internetowa www.secretortho.pl korzysta z plików cookies. Umożliwiają one prawidłowe działanie witryny oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkownika. Pliki cookies wykorzystujemy do spersonalizowania treści i reklam, aby móc oferować funkcje społecznościowe, jak również analizować ruch na stronie. W dowolnym momencie użytkownik może zmienić ustawienia odnoszące się do plików cookies, tak aby nie były one zapisywane.

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, które wysyła odwiedzany przez użytkownika serwis. Pliki te są zapisywane na dysku twardym komputera, laptopa bądź innym urządzeniu, z którego użytkownik korzysta z Internetu (smartfon, tablet). Informacje umieszczone w ciasteczkach odczytywane są wyłącznie przez serwer, który je przesłał. Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej. Wykorzystywane są przez większość witryn rządowych, informacyjnych, sklepów internetowych, itd.

Pliki cookies zwykle przechowują informacje odnoszące się do preferencji użytkownika, które w realny sposób pozwalają na dostosowanie treści ujętych na stronie internetowej do oczekiwań użytkowników. Pozwalają na tworzenie statystyk, które umożliwiają ulepszanie zawartości informacyjnej na stronie internetowej. Służą również do optymalizacji korzystania ze stron internetowych, np. odpowiednie wyświetlenie strony internetowej na danym urządzeniu użytkownika.

Mechanizm przechowywania oraz odczytu plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, jak również żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Administrator danych współpracuje z serwisami zewnętrznymi Google (np. Google Analytics, Google Maps), Facebook, które mogą zamieszczać pliki cookie na urządzeniach użytkownika – legitymują się własną polityką cookies. Za bezpieczeństwo tych plików cookies Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności.

Użytkownik urządzenia w większości dostępnych przeglądarek internetowych ma możliwość samodzielnej kontroli ustawień ciasteczek. W opcjach ustawienia użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies, ma możliwość ich zablokowania, jak i usunięcia. Użytkownik ma również możliwość określenia zastosowania plików cookies przez poszczególne strony internetowe oraz dopasować ustawienia różnych typów plików cookies. Wykorzystywane przez urządzenia mobilne, komputery stacjonarne i przenośne przeglądarki internetowe w większości akceptują pliki cookies, jako domyślne ustawienie. Użytkownik w każdej chwili może to ustawienie zmienić poprzez wybranie odpowiedniej opcji w wykorzystywanej przez niego przeglądarce.

Arkadiusz Kolasiński

Zapytaj o nakładki Secret Ortho

Skontaktuj się z naszym specjalistą od nakładek. Poznaj szczegóły terapii niewidzialnymi nakładkami. Wybierz dogodną formę kontaktu i rozpocznij współpracę z nami.

Arkadiusz Kolasiński Manager Laboratorium Technik Dentystycznych