Regulamin serwisu secretortho.pl

Wszystkie informacje zawarte na stronie www.secretortho.pl, łącznie z informacjami dotyczącymi stanu uzębienia i zdrowia, produktów i terapii, są udostępniane wyłącznie do celów informacyjnych. Informacji tych nie należy uznawać za kompletne, a ich przeznaczeniem nie jest zastąpienie wizyty w gabinecie lekarskim lub rozmowy, konsultacji lub porady lekarskiej ani żadnych informacji podanych na lub w dowolnych opakowaniach bądź etykietach produktów. Informacje uzyskane wskutek korzystania z witryny internetowej nie są wyczerpujące i nie obejmują wszystkich schorzeń, dolegliwości ani ich leczenia. Informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i należy z nich korzystać na własne ryzyko. Nie należy nigdy zaniedbywać oferowania porady stomatologicznej lub medycznej bądź opóźniać porady medycznej z powodu treści przeczytanych w tej witrynie internetowej. Ponadto informacji zawartych w tej witrynie nie należy wykorzystywać do diagnozowania problemów stomatologicznych bądź zdrowotnych ani przepisywania żadnych leków.

I. Wykorzystanie treści witryny internetowej

Prawa własności intelektualnej do treści witryny internetowej oraz prawa autorskie do całości materiałów przechowywanych, wyświetlanych i udostępnianych w witrynie internetowej należą do nas lub są przez nas użytkowane na podstawie licencji otrzymanej od podmiotów zewnętrznych (odtąd „treści”). Użytkownik nie ma pozwolenia na użycie, modyfikowanie, kopiowanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie, przekazywanie, przesyłanie, transmitowanie, dystrybuowanie, sprzedawanie, licencjonowanie, wynajmowanie, publiczne eksponowanie lub odtwarzanie, edytowanie, adaptowanie lub tworzenie dzieł pochodnych w jakikolwiek sposób, jakichkolwiek treści lub innych części witryny internetowej bez naszego pisemnego pozwolenia. Ponadto nie udzielamy użytkownikowi pozwolenia na korzystanie z witryny internetowej lub uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej bądź jakichkolwiek treści w celach komercyjnych. Pomimo tych zastrzeżeń użytkownik może wyświetlać, wykorzystywać, pobierać i drukować wybrane części witryny internetowej wyłącznie dla własnych prywatnych, niekomercyjnych, informacyjnych potrzeb pod warunkiem, że nie opublikuje ponownie treści oraz zachowa bez zmian i nie zasłoni, nie zmodyfikuje ani nie zniszczy żadnych oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, atrybutów, patentów i innych informacji o prawach własności.

II. Postępowanie użytkownika

Zwracamy uwagę, że użytkownik odpowiada za spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej, łącznie z zapewnieniem sobie odpowiedniego sprzętu i łączności z Internetem, umożliwiających urządzeniu użytkownika uzyskanie dostępu do witryny internetowej. Użytkownik odpowiada również za zagwarantowanie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem swojego połączenia internetowego zostaną poinformowane o niniejszych Warunkach korzystania oraz wszelkich innych obowiązujących warunkach, o których powiadomiono użytkownika, oraz że będą ich przestrzegać.

III. Podczas korzystania z witryny internetowej użytkownik zobowiązuje się:

 1. nie wykorzystywać witryny internetowej ani nie uzyskiwać do niej dostępu w żadnym nielegalnym bądź niedozwolonym celu;
 2. nie wykorzystywać witryny internetowej ani nie uzyskiwać do niej dostępu w celu podawania się za inną osobę lub podmiot albo fałszywego przedstawiania lub przeinaczania w inny sposób jej powiązania z dowolną osobą lub podmiotem;
 3. nie zakłócać ani nie przerywać działania witryny internetowej bądź możliwości uzyskania do niej dostępu;
 4. nie przekazywać i nie udostępniać w inny sposób w związku z witryną internetową lub dostępem do niej jakichkolwiek wirusów, robaków, trojanów, bomb zegarowych, oprogramowania szpiegującego bądź innego kodu komputerowego, pliku, programu, który jest szkodliwy lub rozprzestrzenia się albo może lub ma za zadanie zakłócić bądź przejąć działanie lub monitorować użycie dowolnych elementów sprzętowych, programowych lub urządzeń;
 5. nie ograniczać i nie blokować możliwości użycia lub dostępu do witryny internetowej jakiejkolwiek innej osobie;
 6. nie modyfikować, nie adaptować i nie tłumaczyć jakiejkolwiek części witryny internetowej;
 7. nie usuwać, nie zasłaniać i nie modyfikować żadnych oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności widniejących w witrynie internetowej; lub
 8. nie wykorzystywać żadnego bota, pająka, aplikacji wyszukującej/pobierającej ani żadnego urządzenia obsługiwanego ręcznie bądź automatycznego do pobierania, indeksowania, zgarniania, wydobywania danych bądź gromadzenia lub reprodukowania w dowolny sposób witryny internetowej lub obchodzenia struktury nawigacyjnej bądź sposobu prezentacji witryny internetowej.

IV. Informacje zwrotne

Dowolne informacje zwrotne, dane, sugestie, zgłoszenia lub materiały przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny internetowej lub powiązane z nią (odtąd „zgłoszenie”) będą uznawane przez firmę Secret Ortho sp. z o.o. za niepoufne, jeśli użytkownik nie zastrzeże ich poufności. Poprzez udostępnienie firmie Secret Ortho sp. z o.o. takiego zgłoszenia użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Secret Ortho sp. z o.o. będzie posiadać prawo, bezpłatnie i bez obowiązku przypisywania zgłoszenia do użytkownika, jego kopiowania, eksponowania i wykorzystywania. Użytkownik udziela nam również prawa do tworzenia, eksponowania i rozprowadzania dowolnych praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej do zgłoszeń lub na nich bazujących. Firma Secret Ortho sp. z o.o. może bez ograniczeń wykorzystywać i rozpowszechniać takie zgłoszenia w dowolnym celu. Zgłoszenia nie mogą zawierać żadnych informacji poufnych pacjenta lub lekarza.

V. Modyfikacje, zawieszenie i zakończenie działania witryny internetowej

Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania i zakończenia działania lub możliwości dostępu do witryny internetowej lub dowolnej jej części według własnego uznania. Możemy na przykład zakończyć działanie witryny internetowej dla wszystkich użytkowników w przypadku zaprzestania świadczenia usług i udostępniania produktów Secret Ortho w regionie użytkownika albo zawiesić możliwość dostępu do witryny internetowej przez użytkownika w następstwie naruszenia przez niego niniejszych warunków korzystania. Możemy również aktualizować witrynę internetową i zmieniać treści w dowolnym czasie. Pomimo podejmowania przez nas uzasadnionych wysiłków w celu aktualizowania informacji zawartych w witrynie internetowej, należy pamiętać, że wszelkie treści w naszej witrynie internetowej mogą być w pewnym momencie nieaktualne, a firma modyfikacje, zawieszenie i zakończenie działania witryny internetowej nie jest zobowiązana do ich aktualizowania. Możemy także przerwać normalne działanie witryny internetowej lub dowolnej jej części w związku z czynnościami konserwacyjnymi albo w celu poprawienia błędów, bądź wprowadzenia innych zmian. Nie gwarantujemy także, że witryna internetowa bądź dowolne z zamieszczonych w niej treści będą wolne od błędów lub pominięć oraz nie udzielamy żadnych gwarancji, warunków, obietnic ani zapewnień (odtąd wspólnie „obietnice”), wyraźnych bądź dorozumianych, że treść witryny internetowej jest precyzyjna, kompletna lub aktualna.

VI. Inne witryny internetowe i zasoby

Należy pamiętać, że witryna internetowa może zawierać linki do witryn zewnętrznych, między innymi witryn mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, TikTok. Takie linki są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, co nie oznacza, że autoryzujemy witryny zewnętrzne lub konta mediów społecznościowych, do których linki udostępniamy.

Witryny internetowej ani żadnej innej witryny internetowej nie wolno umieszczać w ramce ani udostępniać linków bądź głębokich linków do nich bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda tego typu zgoda będzie podlegać pewnym warunkom. Użytkownik, który chce umieścić naszą witrynę internetową w ramce bądź udostępnić link lub głęboki link do niej, powinien nawiązać kontakt pod adresem info@secretortho.pl

VII. Prywatność i pliki cookie

Nasza polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika udostępnionych przez niego lub zgromadzonych za pośrednictwem witryny internetowej (polityka zawiera też opis sposobu użycia plików cookie). Użytkownik powinien się zapoznać z polityką prywatności przed skorzystaniem z witryny internetowej oraz pamiętać, że podobnie jak niniejsze warunki korzystania, także polityka prywatności może zostać w dowolnej chwili zmieniona.

VIII. Zastrzeżenie

Mimo że dokładamy wszelkich starań w celu udostępniania witryny internetowej bogatej w informacje i umożliwiającej przyjemne przeglądanie, to jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszych warunkach użytkowania, witryna internetowa zostaje udostępniona w jej aktualnym stanie. Oznacza to, że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w odniesieniu do witryny internetowej (z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej). Z tego względu użytkownik odpowiada za upewnienie się, że witryna internetowa podczas jej użytkowania jest dopasowana do przewidywanych celów użytkownika. Uwzględniając powyższe, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za odpowiedniość bądź przydatność witryny internetowej w zakresie zaspokajania potrzeb użytkownika oraz wyłączamy wszystkie wyraźne bądź dorozumiane obietnice, a w tym między innymi:

 1. że dostęp do witryny internetowej będzie nieprzerwany lub bezbłędny;
 2. że witryna internetowa lub serwer ją udostępniający są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów; oraz
 3. co do precyzji, treści, terminowości, kompletności, rzetelności, jakości lub przydatności dowolnych treści zawartych w witrynie internetowej lub dostarczanych za jej pośrednictwem lub udostępnianych w inny sposób w powiązaniu z tą witryną internetową.

Należy pamiętać, że istnieją pewne dorozumiane obietnice (często nazywane „gwarancjami”), których nie można wyłączyć zgodnie z prawem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ich temat oraz porady dotyczącej praw użytkownika należy się zwracać do centrów bezpłatnej informacji konsumenckiej w kraju zamieszkania użytkownika.

IX. Ograniczenie odpowiedzialności

Żaden zapis niniejszych warunków korzystania nie zmierza do wyłączenia bądź ograniczenia naszej odpowiedzialności za zgon bądź obrażenia wynikające z naszego zaniedbania, czy też za świadome wprowadzenie w błąd bądź rażące zaniedbanie, ani innego rodzaju odpowiedzialności, której nie można wyłączyć bądź ograniczyć zgodnie z prawem. Firma Secret Ortho sp. z o.o. nie będzie odpowiadać wobec użytkownika za żadne straty lub szkody wywołane przez wirusa, atak typu distributed denial-of-service attack (rozproszona odmowa usługi) lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zarazić urządzenia komputerowe użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej witryny internetowej lub dowolnej powiązanej z nią witryny. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości i wyraża zgodę na to, że witryna internetowa jest uzależniona od właściwego i sprawnego działania Internetu i innych urządzeń i usług podmiotów zewnętrznych (łącznie z urządzeniem lub przeglądarką użytkownika) oraz że nie gwarantujemy ich działania i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te elementy. Konsumenci korzystający z tej witryny internetowej muszą pamiętać, że udostępniamy ją wyłącznie do zastosowań domowych i prywatnych. Użytkownik nie może wykorzystywać naszej witryny internetowej w żadnych celach komercyjnych ani biznesowych, a firma Secret Ortho sp. z o.o. nie przyjmie odpowiedzialności wobec użytkownika za żadne szczególne, pośrednie, mające charakter karny lub wtórne straty ani szkody bądź jakąkolwiek utratę danych, zysków, przychodów, możliwości biznesowych lub wartości firmy.

X. Nasze prawa

Możemy przekazywać nasze prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych warunków korzystania innej organizacji, jednak pozostanie to bez wpływu na prawa użytkownika lub nasze zobowiązania opisane w niniejszych warunkach korzystania. Jeśli zaniechamy domagania się od użytkownika wypełnienia dowolnych zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszych Warunków korzystania lub jeśli nie będziemy egzekwować swoich praw od użytkownika lub opóźnimy takie działania, nie będzie to oznaczać, że zrezygnowaliśmy z naszego prawa do ścigania takiego zaniechania wobec użytkownika, ani że użytkownik nie musi przestrzegać tych zobowiązań. Jeśli zdecydujemy się zrezygnować z naszego prawa do ścigania niedotrzymania lub naruszenia niniejszych warunków korzystania przez użytkownika, taka rezygnacja musi zostać potwierdzona pisemnie. Celem niniejszych Warunków użytkowania nie jest przekazanie praw żadnym podmiotom poza użytkownikiem i firmą Secret Ortho sp. z o.o.

XI. Spory prawne

Wszystkie spory związane z tymi warunkami użytkowania będą podlegać prawu polskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. Jeśli użytkownik zdecyduje się wnieść powództwo w związku z niniejszymi warunkami korzystania, może być uprawniony do wniesienia go we własnym języku i do sądów krajowych. Porady dotyczącej praw użytkownika udzieli lokalna organizacja informacji konsumenckiej. Każdy z ustępów niniejszych warunków korzystania obowiązuje oddzielnie. Oznacza to, że jeśli którekolwiek z nich zostaną uznane przez dowolny sąd lub odpowiedni organ za niezgodne z prawem bądź niewykonalne, pozostałe pozostaną w mocy.

Arkadiusz Kolasiński

Zapytaj o nakładki Secret Ortho

Skontaktuj się z naszym specjalistą od nakładek. Poznaj szczegóły terapii niewidzialnymi nakładkami. Wybierz dogodną formę kontaktu i rozpocznij współpracę z nami.

Arkadiusz Kolasiński Manager Laboratorium Technik Dentystycznych